مسئولیت اجتماعی

ما متعهد به توسعه پایدار هستیم، به حفاظت از محیط زیست توجه می کنیم، فعالانه در اقدامات رفاهی عمومی مشارکت می کنیم و هر ساله برای کمک به جامعه به امور خیریه کمک می کنیم.

sec-wa1

مسئولیت اجتماعی در اخبار 1


پیامتان را بگذارید